Contra o inverno
| Contra el invierno | Against the winter

fiestras t
| Contra el invierno | against the winter

Contra o inverno

No meu proceso de ecoloxismo das imaxes e de traballar cos descartes, atopei outro namoramento no camiño. Durante a investigación do filme Non te vexo chegou ás miñas mans un lote de fotografías nunha poxa por 2 euros.

As fotografías eran, basicamente, imaxes dunha muller viaxando polo mundo ao longo de moitos anos. Ela sempre mirando a cámara. Estática. Sempre no cadro. Quen facía as fotos? Quen miraba?

Nese devir, nese encamar cos anos, aparece un xesto: fotografar as pombas que se pousan no balcón do seu piso.

Filmamos o plano sabendo que non tiña cabida na montaxe de “Non te vexo”, pero coa certeza de que o que había nas fotografías tiñan entidade unitaria.

Contra el invierno

En mi proceso de ecologismo de las imágenes y de trabajar con los descartes, me encontré con otro enamoramiento por el camino. Llegó a mis manos un lote de fotografías en una subasta por dos euros durante la investigación del film Non te vexo.

Las fotografías eran, básicamente, imágenes de una mujer viajando por el mundo a lo largo de muchos años. Ella siempre mirando a cámara. Estática. Siempre en el cuadro. ¿Quién hacía las fotos? ¿Quién miraba?

En ese devenir, en ese encamarse con los años, aparece un gesto: fotografías unas palomas que se posan en el balcón de su piso.

Filmamos el material sabiendo que no tenía cabida en el montaje de Non te vexo, pero con la certeza de que lo que había en las fotografías tenía entidad propia.

Against the winter

In my image conservationism process and working with the discards, I found another infatuation along the way. During the investigation of the film “I Can’t See you”,  came into my hands a batch of photographs at an auction for 2 Euros.

The photographs consisted of images of a woman traveling the world over many years. She’s always looking at the camera. Static. Always in the frame.  Who was taking the pictures? Who was watching?

In that progression, in that confinement to bed due to the passing of the years, a gesture appears: to photograph the pigeons perched on the balcony of her flat.

We filmed the shot knowing that it had no place in the montage of “I Can’t See You,” but with the certainty that what was in the photographs had a unitary entity.

Nina Simone sabía como cantar
Nina Simone sabía cómo cantar
Nina Simone knew how to sing

ano | año | year 2023
duración | length 4:44min
idioma | idioma | language: galician

Unha peza de Xacio Baño
DoP: Lucía C. Pan
Mans: Sabela Eiriz
Produción: Tamara Canosa
Procesos 16mm: Lenso Films