entre o lóstrego
e o trono
| between the lightning and the thunder

entre o lóstrego
e o trono
| between the lightning and the thunder

entre o
lóstrego
e o trono

Interludio. Espazo entre fotogramas.

Durante o último ano estiven acompañando a Anacos no seu percorrido por festivais. Ao rematar e facer inventario: uns cantos vídeos sen un propósito claro e varias fotos de xanelas.

Sobre o tempo entre obra e obra. Sobre a busca da idea. Sobre o medo a que non sexa a axeitada.

Espero que a peza sirva para quitar ese medo.

entre el relámpago
y el trueno

Interludio. Espacio entre fotogramas.

Durante el último año estuve acompañando a Anacos en su recorrido por festivales. Al terminar y hacer inventario: unos cuantos vídeos sin un propósito claro y varias fotos de ventanas.

Sobre el tiempo entre obra y obra. Sobre la búsqueda de la idea. Sobre el miedo a que no sea la ideal.

Espero que la pieza sirva para quitar ese miedo.

between the lightning
and the thunder

Interlude. Space between frames.

During the last year I have accompanied Anacos (my previous short film) in festivals. When I finished: a few videos without a clear purpose and several pictures of windows.

About the time between film and film. About finding the idea. About the fear.

I hope this work will remove that fear.

duración | duración | runtime: 9:22 min.
ano | año | year 2014
aspect ratio: 16:9